CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral cerca aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i seguretat.

Aquest és un títol oficial atorgat per la Generalitat de Catalunya. L’Aula ha format part activa en la creació d’aquests nous estudis i els oferta des de la seva posada en marxa. Una titulació llargament demandada per l’ACET (Associació Catalana d’Escoles de Teatre) i única al territori nacional.

Díptic CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral.pdf
Els objecius del Cicle Formatiu de Grau superior són:

 • Assolir la preparació física i interpretativa idònia per a l’actuació teatral.
 • Aplicar i integrar les tècniques d’interpretació, moviment i veu a l’actuació.
 • Assolir la interpretació d’un personatge dins de la dramatúrgia.
 • Dotar de solvència creativa i professional als actors i actrius.

El CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral consta de deu mòduls professionals, dels quals nou s’imparteixen al centre educatiu i un mòdul correspon a les pràctiques externes, que s’imparteixen en alguna empresa del sector. En total s’han de realitzar 2000 hores, impartides en dos anys acadèmics.

PRIMER CURS

 • Evolució del Drama
 • Entrenament actoral 1
 • Tècnica interpretativa Commedia d’ell’Arte
 • Tècnica interpretativa Conflicte
 • Tècnica interpretativa Creació de Personatge
 • Tècnica Interpretativa d’improvització
 • Condicionament físic 1
 • Expressió corporal. Col·locació corporal
 • Dansa 1
 • Entrenament de veu 1
 • Dicció 1
 • Cant 1
 • Tècniques d’escalfament de la veu
 • Treball d’escenes
 • Formació i Orientació Laboral
 • Cant individualitzat 1
 • Taller de teatre en anglès
SEGON CURS

 • Pràctiques en empreses
 • Llenguatge escènic
 • Entrenament actoral 2
 • Condicionament físic 2
 • Dansa 2
 • Entrenament de veu 2
 • Dicció 2
 • Cant 2
 • Cant individualitzat 2
 • Taller de noves dramatúrgies
 • Taller d’interpretació davant al càmera
 • Pedagogia teatral
 • Activitats de dinamització
 • Projecte integrat
 • Taller amb presentació final en públic

A banda de les hores acadèmiques que es distribueixen en l’horari lectiu establert entenem aquest ensenyament com una formació interdisciplinària, que abasteix molts aspectes que no s’indiquen de manera palesa al currículum. A l’Aula treballem en equip i fomentem la sensibilitat cultural dels alumnes, engrescant-los a què prenguin part en activitats paral·leles i en què mostrin al públic els seus avenços en la creació actoral. Per això fiquem al seu abast:

 • Erasmus +. El centre pot dur a terme activitats de cooperació europees i internacionals en el marc del programa Erasmus + i compta amb la Carta Erasmus per a la Educació Superior (ECHE).
 • Escola de l’ Espectador, activitat que ofereix l’Aula per promoure la sensibilització de l’Art i la Cultura i que fa diferents propostes al llarg del curs. (+info)
 • Shakespereances, on els alumnes lliurement poden experimentar i presentar els seus treballs escènics. L’ Aula els hi ofereix el lloc i l’ equip tècnic mínim per poder mostrar el que vulguin al seu públic.
 • Formació en Centres de Treball (FCT) que es vehiculen per mitjà de les Pràctiques en Empreses del sector, en companyies teatrals, en productores, en festivals, etc. L’alumne pot escollir si prefereix una empresa local o internacional, segons el seu perfil i l’ experiència professional que vol adquirir
 • Borsa de treball, l’Aula rep un conjunt d’ofertes de feina de productores i companyies que es fan arribar als alumnes del CFGS per si és del seu interès.


Durant el segon curs s’han de realitzar 165 hores de Formació en Centres de Treball (FCT) Per aquests motius l’Aula té una sèrie d’acords de col·laboració amb empreses i institucions on els alumnes podran realitzar les pràctiques que serviran per posar en pràctica els coneixements adquirits.

En el cas que un/a alumne/a demani fer pràctiques en alguna empresa o institució específica, i sempre que la direcció del CFGS ho consideri oportú, es cercarà la manera per fer-ho possible.

Les pràctiques podran començar a partir del moment en què s’hagi aprovat el primer curs.


Actor-actriu de teatre

Actor-actriu en mitjans audiovisuals

Especialista en activitats de dinamització

Especialista en tècniques d’expressió i de comunicació

CFGS

CALENDARI:
De setembre a juny.

HORARI:
De dilluns a divendres de 09.00 h a 15.00 h


PROCÈS D’INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ


REQUISITS
D'ACCÉS

Per tal d’accedir al CFGS cal tenir aprovat el batxillerat; o bé, haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys; o bé, haver superat la prova d’accés a grau superior.

INSCRIPCIÓ A LA PROVA D'ACCÉS

El primer pas consisteix en la inscripció a la prova d’accés, que es formalitza presentant sol·licitud a la secretaria del centre. Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar fotocòpia del DNI i 35 € en concepte de drets d’inscripció a les proves d’accés. Descarrega la sol·licitud.

REALITZACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS

Un cop publicada la llista definitiva d’admesos i exclosos a la prova, es procedeix a la realització d’aquesta. La prova constarà de dos exercicis: un col·lectiu i un individual. Pocs dies després es comunicarà el resultat de la prova, així com les dates per poder fer la matrícula.

MATRICULACIÓ AL CFGS

Un cop superades les proves d’accés es podrà procedir a la matriculació al CFGS que es realitzarà de forma presencial a la secretaria del centre.Per accedir a 1r curs cal tenir aprovat el batxillerat ( no hi ha condicionant per modalitat cursada), o bé, haver superar la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o la prova d’accés a grau superior.

Durant el període de preinscripció es realitzaran les proves d’accés específiques del cicle que caldrà superar per accedir als estudis.


La inscripció al CFGS es formalitza mitjançant una sol·licitud que es presenta a l’Escola d’Art Aula Municipal de Teatre de Lleida. En el mateix imprès es formalitza la inscripció a les proves d’accés. En el cas de no poder descarregar el fitxer, n’hi haurà a disposició de les persones interessades a la secretaria del centre.

Cal adreçar-se a la secretaria de l’Aula de Teatre de Lleida i lliurar la documentació següent:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se’n disposa
 • Original i còpia del Títol de Batxillerat o de la Prova d’Accés a Grau Superior
 • 1 foto actual i en color de mida carnet
 • Full d’inscripció amb totes les dades completes
 • 35 € en concepte de drets d’inscripció a les proves d’accés (import no reemborsable)


Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tingui el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar per escrit al centre els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova d’accés (mitjançant la documentació específica).

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya determina, si escau, les mesures o recursos addicional, i n’informa la persona interessada i a la comissió avaluadora corresponent.


La prova consta de dos exercicis: un col·lectiu i un individual.

A l’exercici col·lectiu l’aspirant treballarà durant 45 minuts un escalfament col·lectiu sota les directrius d’un professor/-a per tal d’expressar la seva capacitat de reacció al treball grupal, la interrelació amb la resta de companys i l’actitud.

En l’exercici individual l’aspirant demostra les seves aptituds físiques, vocals i interpretatives per a l’actuació per mitjà d’una proposta textual que l’aspirant s’haurà preparat prèviament. Cas de necessitar material, objectes o vestuari per a l’exercici individual se l’haurà de portar l’aspirant. La durada dels exercicis individuals no podrà superar els 5 minuts. El segon dia de realització de les proves es valorarà l’aplicació de les indicacions del professorat.

Per ambdues sessions cal portar roba còmoda i calçat adient.
Consulta en el següent enllaç els horaris i continguts de les proves d’accés.

Llista de les qualificacions DEFINITIVES de les proves específiques d’accés al cicle formatiu de grau superior de tècniques d’actuació teatral 2017


Pel que fa als criteris d’avaluació de les proves es valorarà:

 • Pel que fa a les aptituds físiques es tindrà en compte:
  • col·locació i consciència corporal
  • col·locació en l’espai físic
  • coordinació i precisió en els moviments
  • capacitat de resposta a les indicacions
  • capacitat d’incorporació de les correccions.
 • Pel que fa a les aptituds vocals es tindrà en compte:
  • correcció en la dicció
  • entonació en coherència amb el text/proposta
  • afinació, ritme i expressió
  • capacitat d’innovació en la presentació
 • Pel que fa a les aptituds interpretatives es tindrà en compte:
  • expressivitat dramàtica
  • capacitat d’improvisació
  • capacitat de joc dramàtic
  • capacitat de resposta a les indicacions
  • coherència amb la proposta
  • capacitat de concentració
  • capacitat de treball en equip

Cada exercici de la prova es qualifica de 0 a 10 punts. La qualificació global és la mitjana ponderada de les puntuacions obtingudes en cada part, expressada numèricament amb un nombre enter i dos decimals.

 • La ponderació de les diferents parts per a calcular la qualificació serà com segueix:
 • Aptituds físiques 30 %
 • Aptituds vocals 30 %
 • Aptituds Interpretatives 40 %

Cal una qualificació mínima global de 5 punts per a la superació de la prova específica.


Pocs dies després de les respectives proves d’accés es comunicarà el resultat del procés d’admissió. També es comunicarà les dates per poder fer la matrícula condicionada o la definitiva.

En el moment en què surti el decret amb les dates oficials del curs vinent seran publicades a la pàgina web.

Què puc fer si no estic d’acord amb els resultats

Els aspirants poden presentar una reclamació per escrit a la secretaria acadèmica del centre durant els dos dies hàbils següents al de la publicació de les qualificacions provisionals (horari d’atenció: de 09.00 a 14.00 h.)

L’endemà del darrer dia del termini de presentació de les reclamacions, la comissió avaluadora es reuneix, examina les reclamacions, i les resol.

Contra les qualificacions definitives, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació. L’escrit d’interposició s’ha de presentar al centre on es fa la prova.

La mateixa Direcció General serà qui resoldrà l’expedient i n’informa la persona interessada.


En el moment de superació de les proves s’expedirà un certificat acreditatiu de la superació de la prova d’accés. Aquest document té validesa per a l’admissió als ensenyaments de tècniques d’actuació teatral durant aquell mateix curs acadèmic, en qualsevol dels centres que imparteixen aquest ensenyaments.

El fet d’haver superat la prova específica no suposa l’obtenció de plaça escolar. Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova específica d’accés, i per al cas que la demanda de places sigui superior a l’oferta, tenen prioritat les persones que han superat les proves d’accés en el centre.

Per tal de determinar les persones admeses al CFGS, s’estableix el criteri d’ordre decreixent de les puntuacions obtingudes a les proves d’accés i fins a esgotar les places ofertades.


Un cop superades les proves d’accés es procedirà a la matriculació al CFGS. El pagament dels estudis es realitzarà a través dels caixes automàtics de “La Caixa”, caldrà presentar el rebut de pagament, o en efectiu. El pagament es podrà realitzar de de manera fraccionada en tres pagaments (setembre, novembre i desembre) sense cap tipus d’interès. L’import de la matrícula no es retornarà sota cap concepte.

Preu
Segons les Taxes municipals de l’ Ajuntament de Lleida el preu pel curs serà de 683,6€ el primer curs i de 709,1€ el segon curs.CALENDARI D’INSCRIPCIÓ

Presentació de sol·licituds d’inscripció:
Del 16 d’abril al 5 de juny de 2018, a l’Aula Municipal de Teatre de Lleida, en horari de 9 h a 14 h

Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves:
5 de juny, a les 14 h

Període de Reclamacions, si escau:
6, 7 i 8 de juny

Publicació de la llista definitiva d’admissió a les proves:
11 de juny

Les proves es realitzaran:
26 i 27 de juny de 2018, de 9.30 h a 14.00 h

Publicació de les qualificacions provisionals:
3 de juliol 

Període de Reclamacions, si escau:
4, 5 i 6 de juliol

Publicació de les qualificacions definitives:
9 de juliol 

Període de matriculació:
Del 9 al 21 de juliol de 2018PROFESSORAT