CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral cerca aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i seguretat.

Aquest és un títol oficial atorgat per la Generalitat de Catalunya. L’Aula ha format part activa en la creació d’aquests nous estudis i els oferta des de la seva posada en marxa. Una titulació llargament demandada per l’ACET (Associació Catalana d’Escoles de Teatre) i única al territori nacional.

Vídeo CFGS en Tècniques d'Actuació Teatral 2024

Tríptic CFGS en Tècniques d'Actuació Teatra 2024

Estratègia digital de centre

Resolució EDU/518/2024
Els objecius del Cicle Formatiu de Grau superior són:
  • Assolir la preparació física i interpretativa idònia per a l’actuació teatral.
  • Aplicar i integrar les tècniques d’interpretació, moviment i veu a l’actuació.
  • Assolir la interpretació d’un personatge dins de la dramatúrgia.
  • Dotar de solvència creativa i professional als actors i actrius.

CFGS

CALENDARI:
De setembre a juny.

HORARI:
De dilluns a divendres de 09.00 h a 15.00 h


PROCÈS D'INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ


REQUISITS
D'ACCÉS

Trobareu els requisits d'accés descrits emb tot detall en el següent menú desplegable. just sota d'aquest text .

INSCRIPCIÓ A LA PROVA D'ACCÉS ESPECÍFICA

La inscripció es farà de manera telemàtica a la web de l'Aula. + INFORMACIÓ

REALITZACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS

Un cop publicada la llista definitiva d’admesos i exclosos a la prova, es procedeix a la realització d’aquesta. La prova constarà de dos exercicis: un col·lectiu i un individual. Pocs dies després es comunicarà el resultat de la prova, així com les dates per poder fer la matrícula.

MATRICULACIÓ AL CFGS

Un cop superades les proves d’accés es podrà procedir a la matriculació al CFGS que es realitzarà de forma telemàtica www.aulateatre.com
Per tal d’accedir al CFGS cal:

  1. Tenir el Títol de Batxillerat (independentment de la modalitat cursada)
    En el cas de no tenir el títol de batxillerat, caldrà haver superat la Prova d'accés al grau superior d'arts plàstiques i disseny. Pel nostre CFGS, tant sols cal superar la part COMUNA. Consulta’ns per més informació.
  2. En qualsevol dels casos, caldrà també superar una Prova d’Accés específica del nostre centre que tindrà lloc durant el mes de juny.


CALENDARI D'INSCRIPCIÓ

Presentació de sol·licituds d’inscripció a les proves d'accés de juny de 2020:
Pendent de confirmació

Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves:
Pendent de confirmació

Període de Reclamacions, si escau:
Pendent de confirmació

Publicació de la llista definitiva d’admissió a les proves:
Pendent de confirmació

Les proves es realitzaran:
Pendent de confirmació

Publicació de les qualificacions provisionals:
Pendent de confirmació

Període de Reclamacions, si escau:
Pendent de confirmació

Publicació de les qualificacions definitives:
Pendent de confirmació

Període de matriculació:
Pendent de confirmacióPer accedir al cicle formatiu de grau superior de tècnic o tècnica superior en Tècniques d'Actuació Teatral es requereix complir els tres requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de batxiller o d'un títol dels següents: tècnic o tècnica superior de qualsevol ensenyament; tècnic esportiu superior o tècnica esportiva superior; tècnic o tècnica de qualsevol ensenyament; tècnic esportiu o tècnica esportiva, o un títol declarat equivalent a efectes acadèmics.

b) Posseir una edat mínima de 18 anys complerts dins de l'any natural d'execució de la prova específica.

c) Haver superat la prova específica d'accés que permeti demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Es pot accedir sense tenir els requisits acadèmics de l'apartat a) anterior si es compleixen els dos requisits següents:

Primer. Haver superat la prova específica d'accés que permet demostrar les aptituds i els coneixements necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. La prova específica d'accés superada té validesa únicament durant el curs acadèmic corresponent a l'any en què es fa la prova.

Segon. Tenir complerts almenys 19 anys d'edat dins de l'any natural en què es presenta a la prova específica d'accés.


CALENDARI D'INSCRIPCIÓ

Inscripció a les proves d'accés del curs 2024/25:
Inscripció oberta de l'1 de juliol al 2 de setembre de 2024 telemàticament.

Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves:
2 de setembre de 2024

Període de Reclamacions, si escau:
Del 2 al 3 de setembre de 2024

Publicació de la llista definitiva d'admissió a les proves:
4 de setembre de 2024

Les proves es realitzaran:
5 i 6 de setembre de 2024

Publicació de les qualificacions provisionals:
6 de setembre de 2024

Període de Reclamacions, si escau:
del 6 al 10 de setembre de 2024

Publicació de les qualificacions definitives:
12 de setembre de 2024

Període de matriculació:
Del 12 al 16 de setembre 2024PROFESSORAT