Prova

TEATRE PER A INFANTS

Teatre per a nens i nenes de l’Aula té per objectiu que els infants participin en un procés creatiu permanent que permeti adquirir coneixements que els ajudin a desenvolupar la seva capacitat creativa i inventiva.

Al mateix temps que s’enforteix el treball en equip, promou la confiança i desenvolupa la participació. Mitjançant el llenguatge teatral, els infants aprenen més de si mateixos i dels altres, a la vegada que gaudeixen i es diverteixen.

El Teatre per a nens i nenes està dividit en tres cicles diferents, segons l’edat. Cada cicle consta de diferents grups d’acord amb l’any de naixement.


MATRICULACIÓ

La matriculació es realitzarà telemàticament en l'apartat de Matrícula d'aquesta web.

BONIFICACIONS
  • Les persones membres de famílies nombroses i de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50%, que augmentarà al 75% si són de categoria especial.
  • Gaudiran d'una bonificació del 95% els fills/filles de dones que es troben en situació de violència de gènere.
  • Per poder sol·licitar bonificacions és necessari que l’alumne estigui empadronat a Lleida en el mateix domicili del pare o mare o tutor/a legal.
  • L’alumnat i/o famílies haurà d’estar al corrent de pagament de tarifes i no tenir cap deute amb l’Ajuntament.
  • La data límit per presentar sol·licituds és el 31 d'octubre de 2024. Totes les presentades amb posterioritat no seran acceptades.

Per poder accedir a les bonificacions caldrà primer realitzar el pagament íntegre de la matrícula i un cop certificada la bonificació es procedirà a fer el retorn econòmic de la part corresponent. Podeu enviar el document d’acceptació de la sol·licitud de bonificació a info@aulateatre.com 
A continuació trobareu l'enllaç a la web de La Paeria on podreu realitzar la sol·licitud de les bonificacions.
https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=76&IdTramit=2533


1r CICLE (de I3 a I5)JUGA
Infants que cursen I3, I4 i I5

El nou projecte de teatre per a infants de l’escola es caracteritza principalment per la confecció de grups multiedat per a cada un dels cicles escolars. Des de l'Escola d'Art Aula Municipal de Teatre de Lleida creiem que aquesta tipologia d'agrupament esdevé una pràctica pedagògica inclusiva. Aquesta, dona una resposta comprensiva, tenint en compte les necessitats individuals i col·lectives i ho fa oferint recursos diversos ajustats al que cada infant necessita. Estableix relacions d'aprenentatge entre els infants a partir d'un model col·laboratiu i plural, fent que els infants siguin els protagonistes del seu aprenentatge i dotant-los d'autonomia i permetent que cada infant es desenvolupi i aprengui al seu ritme sense frens ni presses.

nens-nenes

2n CICLE (1r i 2n de primària)IMAGINA
Infants que cursen 1r i 2n de primària

El nou projecte de teatre per a infants de l’escola es caracteritza principalment per la confecció de grups multiedat per a cada un dels cicles escolars. Des de l'Escola d'Art Aula Municipal de Teatre de Lleida creiem que aquesta tipologia d'agrupament esdevé una pràctica pedagògica inclusiva. Aquesta, dona una resposta comprensiva, tenint en compte les necessitats individuals i col·lectives i ho fa oferint recursos diversos ajustats al que cada infant necessita. Estableix relacions d'aprenentatge entre els infants a partir d'un model col·laboratiu i plural, fent que els infants siguin els protagonistes del seu aprenentatge i dotant-los d'autonomia i permetent que cada infant es desenvolupi i aprengui al seu ritme sense frens ni presses.


nens-nenes

3r CICLE (de 3r a 6è de primària)


EXPLORA
Infants que cursen 3r i 4t de primària
INVENTA
Infants que cursen 5è i 6è de primària

El nou projecte de teatre per a infants de l’escola es caracteritza principalment per la confecció de grups multiedat per a cada un dels cicles escolars. Des de l'Escola d'Art Aula Municipal de Teatre de Lleida creiem que aquesta tipologia d'agrupament esdevé una pràctica pedagògica inclusiva. Aquesta, dona una resposta comprensiva, tenint en compte les necessitats individuals i col·lectives i ho fa oferint recursos diversos ajustats al que cada infant necessita. Estableix relacions d'aprenentatge entre els infants a partir d'un model col·laboratiu i plural, fent que els infants siguin els protagonistes del seu aprenentatge i dotant-los d'autonomia i permetent que cada infant es desenvolupi i aprengui al seu ritme sense frens ni presses.

nens-nenes


PRESENTACIÓ OBERTA

A mitjans de maig arriba el Teatris. La setmana en que els grups de teatre per a infants de l'escola pujen a l'escenari del Teatre Municipal de l'Escorxador.


 
 
 


PROFESSORAT