Política de privacitat

ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA, informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

I garanteix en tot moment l'íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), la normativa Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSIce).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA
C.I.F.: G25261389
Domicili: C/ ROCA LABRADOR, S/N - 25003 - LLEIDA
Dades registrals: Registre Nacional o Autonòmic d’associacions.
Telefono: 973268318
Correu electrònic: info@aulateatre.com

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA DE TEATRE DE LLEIDA, d’acord amb l’article 37 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, ha designat un Delegat/da de Protecció de Dades (DPD). El correu electrònic de contacte és: dpd@aulateatre.com.

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades facilitades per l'Usuari són utilitzats per diverses finalitats que s'enumeren a continuació:

Finalitat del tractament                

Base jurídica per al tractament

Gestionar les consultes plantejades a través del formularis web.

Interès legítim de la Societat per a atendre els requeriments d'informació a través de la web.

Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions.

Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

Crear i gestionar el teu registre com a Usuari.

Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

Per al desenvolupament, compliment i execució de la matriculació dels cursos que hagis contractat a través de la nostra web.

Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

Realitzar la gestió comptable.

Execució d'un contracte.

Complir amb les obligacions fiscals vigents.

Compliment d'obligacions legals que ens siguin aplicables.

Gestionar les incidències i el manteniment de la web.

Interès legítim de la Societat.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Finalitat del tractament

Termini de conservació

Gestionar les consultes plantejades a través del formularis web.

Tractarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per a atendre la teva sol·licitud o petició.

Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions.

Tractarem les teves dades fins que et donis de baixa.

Crear i gestionar el teu registre com a Usuari.

Tractarem les teves dades durant el temps en què mantinguis la condició d'usuari registrat (és a dir, fins que decideixis donar-te de baixa).

Per al desenvolupament, compliment i execució de la matriculació dels cursos que hagis contractat a través de la nostra web.

Tractarem les teves dades durant el temps necessari per a gestionar la compra dels productes o serveis que hagis adquirit, incloent possibles devolucions, queixes o reclamacions associades a la compra del producte o servei en particular.

Realitzar la gestió comptable.

Tractarem les seves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripció que li resultin d'aplicació.

Complir amb les obligacions fiscals vigents.

Tractarem les seves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripció que li resultin d'aplicació.

Gestionar les incidències i el manteniment de la web.

Tractarem les seves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripció que li resultin d'aplicació.

DESTINATARIS DE LES DADES

Per a complir les finalitats indicades en la present Política de Privacitat, en alguns casos pot ser necessari que donem accés a les teves dades personals a terceres parts que ens donin suport en els serveis que t'oferim, a saber:

- Ajuntament de Lleida
- Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
- Entitats financeres.
- Proveïdors de serveis tecnològics.

Els encarregats de tractament per a l'execució d'un contracte o prestació d'un servei al Responsable, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

DRETS D’IMATGE

El dret a la imatge personal està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge personal. Si autoritza la publicació de les imatges a El Responsable, ho fa de manera expressa i inequívoca, de forma lliure, voluntària, gratuïta i sense límit temporal ni geogràfic, incloent-hi, a més, l’autorització per a publicar el nom i cognom per a la seva difusió o explotació comercial, en qualsevol suport o format (Intranet, pàgina web, comunicacions comercials per via electrònica, revistes, xarxes socials, mitjans de comunicació, etc.) i per la reproducció, exhibició i comunicació pública, tan fotogràfica, televisiva, videogràfica, impresa, per Internet i/o xarxes socials. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de El Responsable o una altra empresa delegada, sigui a través de càmeres o videocàmeres, on resulti clarament identificable, estarà limitat al conjunt d'activitats desenvolupades pel Responsable qui es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per a evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.

DRETS DELS USUARIS

L'usuari té dret a:

  • Sol·licitar l'accés a les seves dades personals que s'estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
  • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat pels quals van ser recollits.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan escaigui, en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
  • Dret a la portabilitat de les dades. L'interessat/interessada té dret a rebre les dades personals si han estat facilitades en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:
  1. El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
  2. El tractament es fa per mitjans automatitzats.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.
  • Dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


L'Usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats a l'adreça de electrònica del Delegat de Protecció de Dades, dpd@aulateatre.com, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir.

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals han de ser facilitades pel propi interessat de forma absolutament voluntària. La manca d’algunes dades o la no resposta de preguntes que puguin formular-se a la persona interessada en els processos de registre o a través de formularis electrònics, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible de disposar d’aquestes dades de caràcter personal. En aquest cas, el Responsable del Tractament ha d’informar del caràcter obligatori o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

El Responsable assegura la confidencialitat de les seves dades personals i garanteix la seguretat d'aquests, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

INFORMACIÓ FACILITADA PER L’INTERESSAT/INTERESSADA

Els i les menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare  i/o tutors legals.

L’interessat/interessada introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries perquè el Responsable atengui la seva petició, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L’interessat/interessada garanteix que les dades personals facilitades al prestador són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquestes.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l’interessat/interessada. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del RGPD i en l'article 4 de la LOPDGDD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats de l’interessat/interessada i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

BRETXES DE SEGURETAT

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.