TEATRE PER
A NENS I NENES

Teatre per a nens i nenes de l’Aula té per objectiu que els infants participin en un procés creatiu permanent que permeti adquirir coneixements que els ajudin a desenvolupar la seva capacitat creativa i inventiva.

Al mateix temps que s’enforteix el treball en equip, promou la confiança i desenvolupa la participació. Mitjançant el llenguatge teatral, els infants aprenen més de si mateixos i dels altres, a la vegada que gaudeixen i es diverteixen.

El Teatre per a nens i nenes està dividit en tres cicles diferents, segons l’edat. Cada cicle consta de diferents grups d’acord amb l’any de naixement.


MATRICULACIÓ

El període de matrícula a teatre per a nens i nenes es realitza durant el mes de maig i juny:

 • Alumnes de l’Aula del curs 2016-2017: del 30 de Maig al 2 de juny de 2017
 • Places vacants nous alumnes:
  – Nens i nenes nascuts el 2014: del 6 al 9 de juny de 2017. Grup d’elis (p3- 3 anys)
  –  Resta de grups nascuts de 2006 a 2013:  del 7 al 9 de juny de 2017

  Si queden places vacants la matrícula romandrà oberta durant els mesos de juny i setembre.

  Horari de matriculació de dilluns a divendres de 09.00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20.00 h.

Més informació

 Bonificacions:

 • Les persones membres de famílies nombroses i de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50%, que augmentarà al 75% si són de categoria especial.
 • Per poder sol·licitar bonificacions es necessari que l’alumne estigui empadronat a Lleida en el mateix domicili del pare o mare o tutor/a legal.
 • L’alumnat i/o famílies haurà d’estar al corrent de pagament de tarifes i no tenir cap deute amb l’Ajuntament.
  Informació de les bonificacions
  Sol·licitud

1r CICLE
(de P3 a P5)ELIS

Any de naixement: 2014
Horari:
diluns de 17.30 h a 19.00 h

BUFONS

Any de naixement: 2013
Horari:
dimarts de 17.30 h a 19.00 h
dimecres de 17.30 h a 19.00 h

OTS

Any de naixement: 2012
Horari:
dimarts de 17.30 h a 19.00 h
dimecres de 17.30 h a 19.00 h


 • Aprendre mitjançant la imaginació.
 • Diferenciar, reconèixer i experimentar amb les parts del cos i les sensacions produïdes per l’activitat motriu.
 • Potenciar la imaginació, l’observació i la fantasia.
 • Afavorir el desenvolupament del joc simbòlic al joc dramàtic.
 • Aconseguir una autonomia del nen/a en l’espai.
 • Vocalitzar i reproduir la rèplica teatral de manera satisfactòria.
 • Dramatitzar situacions teatrals col·lectives i/o individuals.
 • Habituar-se amb el vestuari ,maquillatge i estris teatrals.
 • Presentar davant d’un públic una proposta teatral.

 • Jocs de coneixença, de descoberta, col·lectius, individuals…
 • Reconeixement i pràctica de les habilitats motrius bàsiques
 • Reconeixement de sensacions i emocions produïdes per necessitats bàsiques.
 • Experimentació de les nocions espacials tenint com a referència el propi cos.
 • Imitació de pautes de comportament i d’estats d’ànim: bo, content, dolent, trist, enfadat….
 • Desenvolupament d’activitats per potenciar l’expressió lliure del nen/a.
 • Expressió i manifestació oral de la rèplica teatral: individual i/o col·lectiva.
 • Proposta de jocs i activitats basades en el joc simbòlic i el joc dramàtic.
 • Memorització de la rèplica: individual i col·lectiva.
 • Imitació i adaptació dels personatges tipus.
 • Activitats i propostes de maquillatge i caracterització dels personatges teatrals.
 • Realització d’assaigs i repeticions.
 • Argot teatral bàsic.
 • Respecte vers les instal·lacions i el material.
 • Confiança en un mateix i en el grup.
 • Sentit de grup i treball en equip.
 • Manifestació d’actituds no agressives ni discriminatòries.
 • Gust i satisfacció per les activitats de participació individual i/o col·lectiva.

2n CICLE
(1r i 2n de primària)TRAPELLES

Any de naixement: 2011
Horari:
dimecres de 17.30 h a 19.00 h
dijous de 17.30 h a 19.00 h

GAGS

Any de naixement: 2010
Horari:
dijous de 17.30 h a 19.00 h
divendres de 17.30 h a 19.00 h


 • Enriquir-se i explorar mitjançant l’expressió corporal.
 • Descobrir i expressar situacions corporals mitjançant la manipulació d’objectes.
 • Aplicar el ritme en les creacions corporals.
 • Conèixer i experimentar amb les accions bàsiques del moviment.
 • Experimentar amb la rèplica teatral, adaptant-la a les diferents situacions i als diferents personatges.
 • Desenvolupar i diferenciar el joc dramàtic, el joc teatral, i la creació dramàtica.
 • Identificar els elements que formen l’estructura dramàtica.
 • Conèixer l’argot teatral, les parts de l’escenari, els signes i els gèneres teatrals.
 • Experimentar les possibilitats de la veu i la seva aplicació en la caracterització de personatges.
 • Diferenciar i identificar els rols: actor i espectador.
 • Presentar davant d’un públic una proposta teatral.

 • Identificació i experimentació dels elements de l’expressió corporal.
 • Realització i expressió d’històries corporals.
 • Utilització dels recursos artístics i plàstics en les creacions corporals.
 • Iniciació en les accions bàsiques del moviment: energia-espai-temps=acció.
 • Creació i resolució de situacions dramàtiques mitjançant objectes (reals, imaginaris, transformables), materials (convencionals i no convencionals) i recursos artístics i plàstics.
 • Experimentació de les possibilitats de la veu ( to, intensitat i timbre) i aplicació en la caracterització de personatges.
 • Realització de jocs, exercicis i dinàmiques de grup fomentant l’organització interna del grup.
 • Proposta d’activitats per tal de diferenciar el joc dramàtic, el joc teatral i la improvisació.
 • Caracterització del personatge amb l’aplicació dels signes teatrals, la veu, el cos i els objectes.
 • Realització d’exercicis d’improvisació.
 • Històries imaginàries individuals o col·lectives.
 • Utilització dels signes teatrals: maquillatge, escenografia, estris…
 • Realització d’assaigs i repeticions.
 • Respecte vers les instal·lacions i el material.
 • Confiança en un mateix i en el grup.
 • Sentit de grup i treball en equip.
 • Manifestació d’actituds no agressives ni discriminatòries.
 • Gust i satisfacció per les activitats de participació individual i/o col·lectiva.


3r CICLE
(de 3r a 6è de primària)


FLIPS

Any de naixement: 2008-2009
Horari:
dimarts i dijous de 17.30 h a 19.00 h
dijous de 17.30 h a 19.00 h
dilluns de 17.30 h a 19.00 h
divendres de 17.30 h a 19.00 h

YORICKS

Any de naixement: 2006-2007
Horari:
dilluns i dimecres de 17.30 h a 19.00 h
dilluns de 17.30 h a 19.00 h
divendres de 17.30 h a 19.00 h


 • Aprofundir en les possibilitats de l’expressió corporal i las màscara.
 • Potenciar la interrelació entre el cos i els objectes.
 • Aprofundir en les diverses tècniques d’expressió que necessiti el personatge o la situació teatral.
 • Aprofundir en les possibilitats de l’expressió corporal, mim, clown i pantomima.
 • Treballar la veu, en particular el volum i la vocalització.
 • Iniciar-nos a saber col·locar la veu segons el registre al qual pertoca.
 • Utilitzar les tècniques d’improvisació com eina de creació i de cohesió.
 • Fer conscient l’alumne del conflicte dramàtic i la seva importància.
 • Aprofundir en el joc teatral i les seves normes (entrades, sortides…)
 • Diferenciar les parts del text teatral i la seva estructura.
 • Habituar-se a reflexionar davant noves propostes.
 • Assajar i representar els tallers marcats.

 • Aplicació de les possibilitats expressives i comunicatives de l’Expressió Corporal.
 • Experimentació de les possibilitats del cos: expressió lliure.
 • Experimentació de les possibilitats del moviment.
 • Experimentació de les possibilitats de la veu a través d’exercicis específics i posterior aplicació d’aquests en els assajos diaris.
 • Introducció i desenvolupament de tècniques interpretatives, com poden ser: mim, dansa, clown, etc.
 • Utilització del joc com a eina expressiva i dinamitzadora.
 • Aplicació dels signes teatrals en la creació de personatge.
 • Utilització de la improvisació com a eina de creació individual i/o col·lectiva.
 • Realització d’assajos.
 • Ús del llenguatge específic del teatre durant tot el procés d’aprenentatge.
 • Assoliment dels diferents signes teatrals durant les diverses sessions del procés creatiu.
 • Coneixement dels gèneres teatrals i les característiques bàsiques de cadascun d’ells relacionant-los al mateix temps amb autors i principals obres.
 • Anàlisi de l’estructura i les parts d’un text teatral.
 • Respecte vers les instal·lacions i el material.
 • Confiança en un mateix i en el grup.
 • Sentit de grup i treball en equip.
 • Manifestació d’actituds no agressives ni discriminatòries.
 • Gust i satisfacció per les activitats de participació individual i/o col·lectiva

GRUPS DE DISSABTE


CLOWNS

Any de naixement: 2011-2012-2013
Horari: dissabtes de 10.00 h a 12.00 h

GLUPS

Any de naixement: 2006-2007-2008-2009-2010
Horari: dissabtes de 10.00 h a 12.00 h


 • Objectius corresponents al 1r, 2n i 3r cicle.

 • Continguts corresponents al 1r, 2n i 3r cicle.

PRESENTACIONS OBERTES

Durant el curs es realitzaran diferents presentacions i classes obertes en els diferents grups. Les activitats obertes que es realitzen són:


CLASSES OBERTES

Amb els més petits de l’Aula es realitzen classes obertes a meitat de curs on els pares i mares poden assistir i veure el funcionament i les activitats que es fan a dins de l’aula.

CAVALL FORT

Participacions al Cicle de Teatre Cavall Fort organitzat per Òmnium Cultural. L’Aula hi participa amb una producció pròpia realitzada per diferents grups de teatre per a nens i nenes.

PRESENTACIONS
AL TEATRE DE L’ESCORXADOR

Durant el curs els diferents grups faran presentacions obertes on podran anar familiars i amics a veure’ls al teatre de l’Escorxador.


PROJECTE L’AVENTURA
DE LA VIDA


L’Ajuntament de Lleida, des de la seva regidoria de Benestar Social i Ocupació, promou la Campanya El Secret dels Floppis, l’Aventura de la Vida entorn de la salut i els hàbits saludables entre els infants de la ciutat de Lleida. Aquest projecte compta amb l’espectacle El Secret dels Floppis, on els actors i actrius són nens i nenes alumnes de l’Aula de Teatre.

Cada any el claustre de professor selecciona una desena d’alumnes per participar de la producció que farà quatre o cinc representacions per centres d’educació primària de la ciutat.


PROFESSORAT