TEATRE PER A JOVES

Teatre per a joves busca que els adolescents visquin l’experiència del teatre des de totes les vessants possibles, endinsant-se en el treball de text, cos, veu i gest a través de la posada en escena. Un treball que prima la creativitat envoltat de gent de la seva mateixa edat i amb un equip de professors especialistes en la creació amb joves.

Teatre per a joves està dividit en quatre nivells, i cada nivell treballa aspectes teatrals diferents per tal que al final del recorregut els alumnes hagin pogut adquirir la major experiència possible.

Aquest curs 2017/2018 l’Aula ofereix als alumnes de Teatre per a joves la possibilitat de matricular-se a 3 nous cursos i tallers: el taller d’Interpretació per a joves de nivell IV, el taller de Teatre Musical “Finding Neverland” i el curs de migdia de Joc Acrobàtic. En podeu trobar tota la informació aquí.


MATRICULACIÓ


El període de matrícula a teatre per a joves es realitza del 12 al 30 de juny de 2017, per rigorós ordre d’inscripció i durant el mes de setembre per a les places que quedin vacants.

Documentació:

 • Full d’inscripció
 • 1 fotografia de mida carnet
 • Rebut de pagament de la matrícula
 • Pagament de l’aportació

Forma de pagament: A través dels caixers de CaixaBank o transferència mitjançant codi d’entitat.

 Bonificacions:

 • Les persones membres de famílies nombroses i de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50%, que augmentarà al 75% si són de categoria especial.
 • Per poder sol·licitar bonificacions es necessari que l’alumne estigui empadronat a Lleida en el mateix domicili del pare o mare o tutor/a legal.
 • L’alumnat i/o famílies haurà d’estar al corrent de pagament de tarifes i no tenir cap deute amb l’Ajuntament.
  Informació de les bonificacions
  Sol·licitud

NIVELL IEdat: 13 i 14 anys
Horari:
dilluns i dimecres de 19.15 h a 21.15 h
dimecres i divendres de 16.00h a 17.30 h, més un dissabte al mes

 • Familiaritzar-se amb el moviment corporal propi.
 • Expressar idees, sentiments i vivències a partir del moviment corporal.
 • Comprendre les possibilitats del gest i el moviment com a elements de
 • representació teatral.
 • Aconseguir la desinhibició personal a través del treball i consciència de grup.
 • Activar la veu i el cos, per poder expressar-se a través d’ells.
 • Adquirir un domini bàsic de la tècnica corporal i vocal a escena.
 • Adquirir autonomia dalt de l’escenari i amb el treball amb l’escenografia.
 • Exercitar la memòria física i vocal.
 • Aprendre a fer i acceptar valoracions, crítiques i autocrítiques.

 • Expressió corporal: de l’abstracte als animals, objectes…passant per l’expressió d’ emocions bàsiques.
 • L’esquema corporal propi.
 • Introducció a la teoria i pràctica de la tècnica vocal.
 • L’escolta actoral i la consciència de treball en grup.
 • Confiar en un mateix/a i en els altres.
 • Concepte de conflicte dramàtic
 • Nocions bàsiques d’història del teatre i literatura dramàtica relacionades amb el taller que es realitza.


NIVELL IIEdat: 14 i 15 anys
Horari:
dilluns i dimecres de 19.15 h a 21.15 h
dimarts i dijous de 19.15 h a 21.15 h
dimecres i divendres de 16.00 h a 17.30 h, més un dissabte al mes


 • Reconèixer el moviment corporal propi i aprendre a modificar-lo.
 • Expressar idees, sentiments i vivències complexes a partir del moviment corporal.
 • Netejar els vicis corporals i aprendre a utilitzar el nostre cos d’una manera completa i nova.
 • Crear personatges
 • Aconseguir la desinhibició personal a través del treball i consciència de grup
 • Activar la veu i el cos, per poder expressar-nos a través d’ells.
 • Exercitar la memòria física i vocal.
 • Comprendre i analitzar de forma bàsica el text dramàtic i els elements bàsics del drama: rol, personatge, protagonista, antagonista; l’argument, tema, espai; i el conflicte i l’obstacle.
 • Aprendre a fer i acceptar valoracions, crítiques i autocrítiques.
 • Expressió corporal i consciència de l’esquema corporal.
 • Teoria i pràctica de la tècnica vocal aplicada al taller.
 • Escolta actoral
 • Treball en equip.
 • Treball de memorització.
 • Conceptes bàsics de teatre i llenguatge teatral.
 • Nocions bàsiques d’història del teatre i literatura dramàtica, referenciant el taller que es realitzi.

NIVELL IIIEdat: 16 i 17 anys
Horari:
dilluns i dimecres de 19.15 h a 21.15 h
dimarts i dijous de 19.15 h a 21.15 h
dimecres i divendres de 16.00 h a 17.30 h més un dissabte al mes

 • Reconèixer el moviment corporal propi, aprendre a modificar-lo i explorar les possibilitats que ens ofereix.
 • Netejar els vicis corporals i aprendre a utilitzar el nostre cos d’una maneracompleta i nova.
 • Crear i desenvolupar un personatge.
 • Conèixer diferents tècniques d’interpretació.
 • Adquirir coneixements globals d’història i literatura dramàtica.
 • Aconseguir la desinhibició personal a través del treball i consciència de grup.
 • Adquirir les eines necessàries per un eficient ús de la veu i el cos.
 • Exercitar la memòria física i vocal.
 • Comprendre i analitzar el text dramàtic.
 • Convertir l’actor en creador.
 • Aprendre a fer i acceptar valoracions, crítiques i autocrítiques.
 • Convertir els joves en espectadors crítics del propi treball i del teatre en general.
 • Fer un anàlisi de l’obra, composar i crear en escena sota la supervisió del director docent.
 • Plantejar i desenvolupar el llenguatge teatral amb el que es treballarà, donant prioritat a les seves propostes i fomentant el treball en equip.

 • Desinhibició i desbloqueig del cos en l’espai. Expressió corporal i el domini del cos.
 • L’objecte teatral, l’objecte real i l’objecte imaginari.
 • Acció dramàtica, la improvisació, els sentiments i les emocions i el text.
 • Tècniques interpretatives.
 • Elements bàsics del drama: el rol, el personatge, l’argument, el tema, l’espai, el temps, la protagonista, l’antagonista, el conflicte i l’obstacle
 • Nocions bàsiques de mim, clown, titelles,dansa, dicció i acrobà
 • Participació en tots els aspectes d’una producció teatral: el muntatge, les creacions collectives o la selecció d’un text teatral per portar a escena


NIVELL IV


Nivell IV de joves, vol oferir un lloc a tots aquells nois i noies que acaben el seu recorregut dins de teatre per a joves, però que no volen fer el salt a la professionalització del cicle formatiu ni volen encara passar a tallers d’adults.

Nivell IV segueix l’estela de teatre per a joves pel que fa a l’organització: dos quadrimestres on es treballarà de manera intensiva un taller que s’acabarà representant davant el públic. Però es diferència dels tres primers nivells ja que en aquest cas els tallers queden supeditats al criteri del professor/a que decidirà, atenent les necessitats del grup, quin és el taller més adequat a les condicions dels alumnes.

D’alguna manera, el funcionament de nivell IV, és més semblant al dels tallers de teatre per adults i per tant, els alumnes són tractats com a tals, entenent que la responsabilitat absoluta de la seva implicació i el seu compromís depèn totalment d’ ells mateixos i amb les mateixes exigències que s’esperaria en un taller per a adults. Per aquest motiu, l’oferta de tallers d’interpretació per aquest nivell es troba inclosa dins l’oferta educativa per adults.

GRUPS

Edat: Dels 18 als 25 anys
Horari:
divendres de 19.00 h a 22.00 h


SOM JOVES


Des del curs, 2015/2016, l’Aula ofereix un curs de formació complementària per a aquells alumnes que estiguin cursant els tallers de joves. Som joves, obre una nova línia on es vol donar als alumnes la possibilitat d’ampliar els seus recursos tècnics com a futurs actors i actrius.


El curs va orientat a oferir tot un seguit de tècniques que ajudin a treballar d’una manera més específica i profunda alguns aspectes fonamentals per als actors i actrius. Aquest primer curs està centrat en dos eixos bàsics com són la veu i el cos.

Cos:

 • Reconeixement del propi cos
 • Ser capaç d’adaptar el cos per a la dansa
 • Utilitzar la respiració per la dansa i el moviment
 • Reconéixer les diferents possibilitats d’utilització d’espai
 • Reconéixer diferents qualitats de moviment

Veu:

 • Reconeixement de la propia veu
 • Ser capaç de projectar la veu
 • Aconseguir un bon domini de la respiració
 • Millorar la dicció
 • Reconéixer les propies tensions corporals, per alliberar la respiració i tenir així la veu lliure.

Cos:

 • Descoberta del propi cos i el moviment
 • Treball de la respiració en el moviment
 • Treball del ritme
 • Qualitats de moviment
 • L’espai en el moviment

Veu:

 • Reconeixement de la propia veu
 • Treball de la respiració: la respiració efectiva per emetre so (transvers i obertura de costelles)
 • Treball articulatori
 • Ritme i tonalitat
 • La veu en l’espai

Estar matriculat a teatre per a joves durant el curs 2016-2017

D’octubre a maig de 2016

Dimecres de 17.30 h a 19.00 h

PROJECTE MAX A ESCENA


Des de fa 18 anys, l’Aula de Teatre està involucrada en el projecte Max de la Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones de l’Ajuntament de Lleida, . Aquest projecte, conté dos espectacles teatrals on els alumnes de l’Aula hi participen.

Es tracta de dos espectacles, Max i Maxi i Max in Love, que a través del teatre, apropen temàtiques de prevenció de temes que podrien arribar a ser conflictius per als joves de la ciutat.

Pels alumnes de l’Aula de Teatre, és una oportunitat única de viure l’experiència teatral professional, fent aquests espectacles adreçats a públic de les seves mateixes edats.


DESCARREGAR LES GUÍES DIDÀCTIQUES

Programa Max i Maxi
Programa Max in Love

MAX I MAXI


Image

És un espectacle dirigit a joves de 14 i 15 anys  que planteja situacions i aspectes claus de l’educació dels adolescents com poden ser les relacions familiars, les activitats de temps lliure, les relacions amb els amics i amigues, la presa de decisions, la resistència a la pressió de grup o  la prevenció de les drogodependències.

MAX IN LOVE


Image

És una obra dirigida a joves de 16 anys i als seus educadors i educadores que busca abordar les diferents variables que interactuen en la sexualitat i l’afectivitat: aspectes fisiològics, culturals i educatius, així com la igualtat de gènere i els valors personals davant de la presa de decisions.


PROFESSORAT